Rules

CZ:
Globální pravidla herních serverů:

 • Je zakázáno využívat chyby/bugy na serveru.
 • Je zakázáno zatajovat zneužitelné nalezené chyby/bugy nebo je sdělovat jinému hráči.
 • Je zakázáno používat jakékoliv modifikace/programy které poskytují zvýhodnění nad ostatními hráči bez těchto modifikací/programů.Vizuální modifikace jako XearosMinimap, Litematica, AppleSkin jsou povolené.
 • Je zakázáno urážení, obtěžování, spamování a vulgární vyjadřování v jakémkoliv chatu, ať už v soukromém nebo skupinovém chatu.
 • Je zakázáno se projevovat vulgárně nebo nevhodně přes skin, cedulky, nick atd.
 • Je zakázáno propagovat jiné servery jakýmkoliv způsobem.
 • Je zakázáno žebrat o itemy, bloky, gamemode, peníze nebo o teleportaci.
 • Hráč se musí slušně chovat na eventu a poslouchat pořadatele.
 • Je zakázáno se přihlašovat na cizí účty.
 • Je zakázáno se vydávat za veřejně známé osoby.
 • Je zakázáno psát jiným jazykem než CZ/SK a EN
 • Je zakázáno porušovat zákony České Republiky.
 • Je zakázáno úmyslně snižovat TPS/výkon serveru.

Pravidla Vanilla serveru:

 • Je zakázáno bezdůvodně ničit krajinu.
 • Je zakázáno ničit stavby ostatních hráčů.
 • Je zakázáno ničit okolí stavby cizího hráče.
 • Je zakázáno brát itemy které patří ostatním hráčům bez jejich vědomí a souhlasu.
 • Do 500 bloků od spawnu je zakázáno stavět nebo ničit
 • PVP bez dohody je zakázáno.
 • Zabití hráče za účelem okradení itemů které z něho vypadnou je zakázáno.
 • Je zakázáno vlastnit víc než jeden účet.
 • Je zakázáno trollit hráče u kterého si nejste jisti že s trollem souhlasí pokuď je u takového trollu výsledkem hráčova smrt.
 • Je zakázáno používat /dmarker bez důvodu a nesmyslně.
 • Minimální vzdálenost staveb od jiného hráče je 100 bloků.

Pravidla Survival serveru:

 • Je zakázáno ničit nebo stavět v bezprostředním okolí pozemku/landu cizího hráče.
 • Vždy obchodovat s hráčem bezpečnýma cestama (/ah, /trade, /lands), v opačném případě za ztráty neručíme.
 • Je zakázáno portovat hráče za účelem zabití. Například, portovat do pasti, do lávy, do voidu, okamžité zabití po teleportaci.
 • Je zakázáno vlastnit víc než jeden účet
 • Je zakázáno obcházení AFK systému

Pravidla nákupu v eshopu:

 • Zakoupením položek v obchodě Luminion.net potvrdzujete že rozumíte pravidlům serveru.
 • Zakoupené položky se dají reklamovat jen v případě, že vám nebyli přidělené na serveru do 3 dnů. V jiném prípadě peníze nevracíme.
 • Náš server není nějak spojený so spoločností Mojang. Všechny finance jdou přímo na chod serveru.
 • Finanční podpora serveru nemění pravidla pro hráče. Hráč, který podpoří server musí i nadále dodržovat pravidla serveru a za jejich porušení může být potrestaný.

Pravidla Discord serveru:

 • Být slušný v jakémkoliv ohledu.
 • Používat místnosti jen k tomu, k čemu jsou určeny.
 • Zákaz propagace jiných Minecraft serverů či jiných Discord serverů.
 • Při případných problémech, či dotazech kontaktovat admin team pouze přes tickety na discordu nebo na webu. Na soukromé zprávy nemusí admin team reagovat.

 

EN:

Global game servers rules:

 • It's prohibited to abuse bugs on server.
 • It's prohibited to keep abusable bugs a secret or tell them to another player (please report bugs to the server admins).
 • It's prohibited to use any modifications/programs that provide an advantage over other players without those modifications/programs. Visual modifications like XearosMinimap, Litematica, AppleSkin are allowed.
 • It's prohibited to insult, harras, spam and use explicit language in any chat, be it in private or group chat.
 • It's prohibited to use an explicit or inappropriate skin, sign, nick, etc.
 • It's prohibited to advertise other servers in any form.
 • It's prohibited to beg for items, blocks, gamemode, money or teleport.
 • Player must behave on an event and follow guidelines from the event master.
 • It's prohibited to log into accounts you don't own.
 • It's prohibited to impersonate publicly known people.
 • It's prohibited to write in another language that CZ/SK and EN
 • It's prohibited to violate laws of Czech Republic.
 • It's prohibited to intentionally degrade the server TPS/power.

Vanilla server rules:

 • It's prohibited to grief the landscape with no useful intention.
 • It's prohibited to grief other players builds.
 • It's prohibited to grief the surroundings of an other player's build.
 • It's prohibited to pick items belonging to other players without their knowledge and consent.
 • It's prohibited to build or mine within 500 blocks from spawn.
 • PVP without mutual consent is prohibited.
 • Killing a player for stealing their items dropped on the floor is prohibited.
 • It's prohibited to own more than one account.
 • It's prohibited to troll a player that you're not sure is okay with it, if the troll may result in the player's death.
 • It's prohibited to use /dmarker without any reason and without logic.
 • Minimum distance of builds from another player is 100 blocks.

Survival server rules:

 • It's prohibited to mine or build in immediate surroundings of a landu belonging to another player.
 • Please always trade with other player using safe methods (/ah, /trade, /lands), we are not responsible for a possible loss.
 • It's prohibited to teleport a player with the intention of killing them. For example, teleporting to a trap, lava, void, immediate kill after a teleport.
 • It's prohibited to own more than one account.
 • It's prohibited to work around the AFK system.

E-shopping rules:

 • By purchasing items in the Luminion.net shop you confirm you understand the server rules.
 • Purchased items can be refunded, provided they weren't assigned to you on the server within 3 days. We do not return money in other cases.
 • Our server is not affiliated with Mojang AB in any way. All finances are directly used to fund the server.
 • Financial support of the server doesn't grant you immunity against rules. Player that supports the server still has to follow the server rules and will be punished for their violation.

Discord server rules:

 • Be nice in any situation.
 • Use the rooms only for their intended purpose.
 • Advertising other Minecraft or Discord servers is prohibited.
 • Please contact the admin team only through tickets on Discord or on the websites when troubleshooting or if you have some questions. Admin team isn't obliged to answer private messages.